Extra uitleg regels per hole en aanwijzingen

Aanwijzingen

 • Houdt u aan het baanreglement.
 • Repareer altijd pitchmarks.
 • Golftrolleys toegestaan tot 5 m afstand rand green.
 • Geen trolley op de green en tussen bunker en de green.
 • Plaggen terugplaatsen en aandrukken in de rough.
 • Hark bunkers altijd goed aan.
 • Op de tee is spelen van de mat verplicht.
 • Let op voorrangsregels hole 4 en 7 ; afslaan op de tee van hole 7 heeft voorrang op de green van hole 4.
 • Het is verboden driving-range ballen te gebruiken in de baan; bij overtreding verwijdering van de baan door greenkeeper of baanbeheerder.
 • Correcte kleding en golfschoeisel is verplicht.
 • Meldt bij de receptie als u uw golfbal bij hole 6 buiten de baan heeft geslagen.
 • U dient altijd de aanwijzingen van het baanpersoneel op te volgen.

Extra informatie namens de Regel en Handicap commissie

Wij hebben als Regel en Handicapcommissie een aantal adviezen voor je opgesteld voor het spelen op onze baan Het Wedde. Romeinse cijfers verwijzen naar de uitgewerkte regels hieronder. Bij de hole beschrijving zijn ook Golfregelnummers toegevoegd.

I.Bal (mogelijk) buiten de baan: sla een provisionele bal (wel melden aan medespelers). Bal buiten de baan= volledig voorbij lijn van de baanzijde witte paaltjes: terug naar de laatste plaats waar je sloeg (1 strafslag) en droppen binnen 1 clublengte (indien afslagplaats = opnieuw opteeën toegestaan). Het is normaal niet toegestaan om bal te droppen op plek waar de bal buiten de baan is gegaan, onze baan heeft echter een lokale regel om de snelheid in het spel te houden: met bijtelling van 2 slagen droppen op plek waar de bal ligt op 1 stoklengte van het punt waar de bal out of bounds is gegaan, als je je bal vindt. Wordt de bal niet gevonden, gaat de regel van de verloren bal gelden. Terug naar de vorige plaats waar je sloeg en opnieuw slaan met bijtelling van 1 strafslag. (R 18.2)

N.B. De zoektijd naar een bal is 3 minuten! Bal niet gevonden, regel van de verloren bal toepassen!

( R. 18.2)

II. Bal tegen/bij vaste obstakels: zoals de netten bij de afslagplaatsen (hole 2,3,4,5,7) de spandraden van de driving range, de netten aan de randen van de golfbaan (hole 6 en hole 9) en ook zijkant van de greenkeepersloods (hole 8) Bij hinder van het vaste obstakel: bepaal het referentiepunt= dichtstbijzijnde punt in het algemene gebied waar je geen last hebt bij je stand of swing van het obstakel ) en drop zonder straf binnen 1 stoklengte niet dichterbij de hole. (R 16.1b)

Echter indien er sprake is van een belemmering door het vangnet achter de green van hole 8 en 9 is de speler verplicht de belemmering te ontwijken door gebruik te maken van de dropzone (witte steen of bordje) één stoklengte zonder straf

Ook de paaltjes en grindpaden zijn vaste obstakels en mogen worden ontweken. De paaltjes moeten dus blijven staan en mogen niet tijdelijk verwijderd worden.

NB. Wanneer de bal in de hindernis ligt, mag bij belemmering door een vast obstakel (b.v. een paaltje) niet worden ontweken.

III. Bal ligt in een hindernis

De bal ligt in de hindernis als hij de grens van de hindernis raakt. De palen staan in de hindernis. De grens loopt langs de buitenkant van de palen. De bal spelen zoals hij ligt of (1) terug naar laatste plaats waar je sloeg (1 strafslag). (2) Droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar bal over de grens hindernis kwam (1 strafslag). Alleen bij rode paaltjes (3): drop binnen 2 clublengten waar bal over grens hindernis kwam (1 strafslag). Natuurlijk nooit dichter bij de hole droppen.(R 17.2a)

IV. Bal in bunker: speel de bal zoals die ligt. Indien onspeelbaar dan 4 opties: (1) terug naar de laatste plaats waar je sloeg (1 strafslag). (2) Recht naar achteren ontwijken in de bunker (1 strafslag). (3) Zijwaarts ontwijken in de bunker binnen 2 clublengten (1 strafslag). (4). Recht naar achteren ontwijken buiten de bunker (2 strafslagen).

V. Bal kwijt in fairway of rough: terug naar de laatste plaats waar je sloeg (1 strafslag) en droppen binnen 1 clublengte (indien afslagplaats = opnieuw opteeën toegestaan).

VI. Onspeelbare bal in fairway of rough: bijvoorbeeld bal ligt tegen boom, 3 opties elk met 1 strafslag: (1) Terug naar laatste plaats waar je sloeg. (2) Drop op lijn die loopt van de hole naar de bal binnen 1 clublengte. (3) Drop opzij binnen 2 clublengten.

VII. Ingebedde bal in fairway of rough: opnemen, schoonmaken en droppen binnen 1 clublengte, maar niet dichter bij de hole (geen straf). Ingebedde bal op de green = idem echter niet droppen maar terugplaatsen. R 16.3.

VIII. Bal op of tegen losse natuurlijke voorwerpen (blad, tak e.d.): als de bal bij het verwijderen beweegt dan terugleggen met 1 strafslag (op green geen straf, op green mag je ook zand en aarde verwijderen). Bal op andere losse voorwerpen, zoals een zakdoek: verwijderen zonder straf, als bal dan beweegt = terugleggen zonder strafslag. R 15.2.

IX. Provisionele bal: denk je de bal mogelijk niet te kunnen vinden of mogelijk buiten de baan ligt, sla dan een provisionele bal. Indien de bal mogelijk in een hindernis ligt dan mag je geen provisionele bal slaan.

Onderstaand staan per hole de belangrijkste regels voor die hole

Hole 1 en 10: 122 m

De bal komt op of tegen het net van de driving range (achter de witte paaltjes): de bal ligt buiten de baan, terug naar de plek van de vorige slag en opnieuw afslaan met bijtelling van één strafslag.Ook als de bal tegen het net aanligt op de grond, ligt hij buiten de baan. De drivingrange staat buiten de baan en is dus geen vast obstakel waar je bij hinder bij slag of stand vandaan mag droppen.

De bal ligt tussen de draden van de driving range of tegen het net van afslagplaats 2: bij hinder bij je stand of swing dan niet dichter bij de hole droppen binnen 1 clublengte (zonder straf) vanaf dichtstbijzijnde plek waar je zonder hinder kan slaan. Zie II

De bal ligt bij de boom of links in de bosjes: de bal spelen zoals deze ligt of de regel van de onspeelbare bal toepassen (zie IV, R 19) met één strafslag.

De bal ligt op de green van hole 8: je slaat af maar te ver, de bal landt op de green van Hole 8. Je ligt dus op de verkeerde green en mag hier nooitvanaf spelen. Dropt de bal, zonder straf, op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering voor stand of bal naast de green, maar nooit dichter bij de hole.

Veiligheid: let bij afslaan op spelers op de green van hole 5 en afslag hole 9!

Hole 2 en 11: 101 m

Bal ligt binnen de gele palen bij of in het water. Bal spelen zoals hij ligt of terug naar laatste plaats waar je sloeg (1 strafslag) of droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar bal over de grens hindernis kwam (1 strafslag). Zie regel III, R 17.

De bal komt in de bosjes of onder de haag voorbij de green: de bal spelen zoals deze ligt of de regel van de onspeelbare bal toepassen (zie regel VI, R 19) met één strafslag.

Hole 3 en 12: 60 m

Bal ligt voorbij de green achter de rode palen bij of in het water. Bal spelen zoals hij ligt of (1) terug naar laatste plaats waar je sloeg (1 strafslag). Droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar bal over de grens hindernis kwam (1 strafslag). Hindernis met rode palen: er mag aan de greenzijde gedropt worden. Droppen binnen 2 clublengten waar bal de grens van de hindernis passeerde, maar niet dichter bij de hole (1 strafslag). Zie regel III

De bal komt in de bosjes of onder de haag: de bal spelen zoals deze ligt of de regel van de onspeelbare bal toepassen (zie regel VI, R 19) met één strafslag.

De bal ligt rechts tegen het net van afslagplaats 4: bij hinder van de netten bij je stand of swing, droppen binnen 1 clublengte (zonder straf) vanaf dichtstbijzijnde plek waar je zonder hinder kan slaan, maar niet dichterbij de hole.

De jonge wilgenbomen moet je ontwijken (=aangepaalde aanplant= vaste obstakels): droppen (zonder straf) binnen 1 clublengte niet dichterbij de hole vanaf dichtstbijzijnde plek waar je zonder hinder kan slaan.

Hole 4 en 13: 65 m

De bal komt in of onder de haag: de bal spelen zoals deze ligt of de regel van de onspeelbare bal toepassen (zie regel IV, R 19) met één strafslag.

Bal niet teruggevonden: terug naar plaats waar je sloeg en met bijtelling van één strafslag opnieuw de bal slaan.

Bal over de haag rechts in de hindernis (rode paaltjes): bal spelen zoals hij ligt (1) Terug naar laatste plaats waar je sloeg (1 strafslag). Droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar bal de grens van de hindernis passeerde (1 strafslag). Drop binnen 2 clublengten waar de bal de grens van de hindernis passeerde (1 strafslag). Zie regel III, R 17

Bal in bunker. Zie IV, R 19

Veiligheid: let op spelers die afslaan van hole 7, zij hebben voorrang!

Hole 5 en 14: 98 m

Je slaat de bal over het water, deze landt aan de overzijde, maar rolt alsnog terug in het water= de hindernis. De bal ligt hier dus IN het water en is dus de hindernis WEL gepasseerd, maar er weer in terecht gekomen. Je moet nu, met bijtelling van 1 strafslag teruglopen naar de overkant en een bal droppen voor het water, op een rechte lijn vanaf de vlag, door het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd (één strafslag) of opnieuw een bal spelen vanaf de plaats waar je de laatste bal hebt gespeeld (één strafslag), indien dit de afslagplaats is: opnieuw de bal opteeën. Indien je dit niet doet en een bal aan de overzijde van de hindernis dropt en deze speelt, speel je vanaf de verkeerde plaats en dat kost je twee strafslagen.

Bovenstaande geldt ook indien je de bal over het water maar ook over de green van de hole slaat, je slaat de bal terug op de green, maar de bal rolt alsnog in het water= de hindernis. 

Bal in bunker. Zie regel IV, R 19.

Bal in de bosjes en niet teruggevonden: terug naar de plaats waar je sloeg en met bijtelling van 1 strafslag opnieuw een bal slaan. Sla een provisionele bal als je in de bosjes hebt geslagen.

Veiligheid: let op afslaande spelers op hole 1 aan je rechterkant als je over de green van hole 5 de fairway van hole 1 oploopt!

Hole 6 en 15: 131 m

Hole 6 is gezegend met drie (water)hindernissen die problemen kunnen opleveren.


Bal ligt in de hindernis (gele palen). Bal spelen zoals hij ligt of terug naar plaats waar je sloeg (1 strafslag) of droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar de bal de grens van de hindernis passeerde (1 strafslag).

Bal ligt tegen het net langs de volkstuinen: droppen binnen 1 clublengte (zonder straf) vanaf dichtstbijzijnde plek waar je zonder hinder kan slaan. De bal schiet links onder het net en ligt achter de witte paaltjes = buiten de baan, je mag dan daar geen bal droppen, maar moet met 1 strafslag een nieuwe bal spelen vanaf de plaats waar je sloeg, is dat de afslagplaats dan mag je de bal weer opteeën. Alleen als je je bal vindt, kan je ook gebruik maken van de lokale regel: met bijtelling van 2 strafslagen binnen 1 stoklengte van de plek waar de bal buiten de baan is gegaan, je bal droppen.

Vind je je bal niet, geldt de regel van verloren bal. R 18.2 opnieuw afslaan van de laatste plek

Hole 7 en 16: 153 m

Je slaat af maar te veel naar rechts, de bal landt op de green van Hole 4. Je ligt nu dus op de verkeerde green en mag hier NOOIT vanaf spelen. Je dropt de bal, zonder straf, op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (naast de green) maar niet dichter bij de hole, en speelt vanaf die plek.

Je slaat te veel naar links onder de coniferen achter de witte paaltjes: met 1 strafslag een nieuwe bal spelen vanaf de plaats waar je sloeg, is dat de afslagplaats dan mag je de bal weer opteeën.Bij hole 7 kan de local rule toegepast worden van een bal droppen binnen 1 stoklengte van de plaats waar de bal de baan verliet met bijtelling van 2 strafslagen, als je je bal vindt.

Anders geldt ook hier de regel 18.2 over de verloren bal en moet je opnieuw afslaan van de laatste plek.

Bal tussen de rode paaltjes in de hindernis: bal spelen zoals hij ligt. Terug naar plaats waar je sloeg (1 strafslag). Droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar bal over de grens hindernis kwam (1 strafslag). Drop binnen 2 clublengten waar bal over grens hindernis kwam (1 strafslag). Zie III, R 17.

Veiligheid: let bij afslaan op spelers op de green van hole 4!

Hole 8 en 17: 122 m

Er is water links gemarkeerd met rode palen en water voor de green gemarkeerd met gele paaltjes.

De bal ligt in de hindernis (achter de paaltjes): bal nog spelen zonder strafslag.Anders terug naar plaats waar je sloeg (1 strafslag) of droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar bal over de grens hindernis kwam (1 strafslag) of (alleen bij rode paaltjes) drop binnen 2 clublengten waar de bal de grens van de hindernis passeerde (1 strafslag). Zie regel III, R 17.

Je slaat de bal over het water en het heuveltje echter te veel naar links.
Indien je niet zeker weet of de bal buiten de baan is gegaan, maar je bent bang van wel, SLA DAN ALTIJD EEN PROVISIONELE BAL. Anders zal je terug moeten naar de plaats waar je je laatste slag hebt gedaan en een nieuwe bal spelen met bijtelling van 1 strafslag. Nu kan je zo nodig met bijtelling van 1 strafslag verder spelen met je provisionele bal.

Maar…. als je bal mogelijk in een hindernis ligt, is het volgens de regels verboden een provisionele bal te slaan. (R 18.3a)

Bal in bunker: Zie regel IV

Bal tegen het net achter de green. Bij hinder van het vangnet bij je stand of swing de dropzone gebruiken. Dropping zone is binnen 1 stoklengte van de witte steen links van de green.

Bal ligt op het pad of tegen de zijkant van de greenkeepersloods: De zijkant van de greenkeepersloods staat binnen de baan. Vast obstakel zie II, R 19

Hole 9 en 18: 83 m

De bal komt in de bosjes links of rechts naast de green: de bal spelen zoals deze ligt of de regel van de onspeelbare bal toepassen met 3 opties, zie VI, R 19 uiteraard altijd met 1 strafslag.

Je slaat af en de bal gaat over de green tegen of onder het net hole 9, deze netten staan nog in de baan, de witte paaltjes staan immers achter de netten.). Bij hinder van de netten bij je stand of swing de dropzone gebruiken, slaan. Dropping zone is binnen 1 stoklengte van het bordje links van de green.

Bal in bunker: Zie regel IV

Veiligheid: let bij het afslaan op de spelers van hole 1 en dat er geen golfers op het grindpad links lopen!