Extra uitleg regels per hole en aanwijzingen (versie 6  maart 2024)

Aanwijzingen

. Houdt u aan het baanreglement.

. Repareer altijd pitchmarks en hark bunkers altijd goed aan.

. Golftrolleys toegestaan tot 5 m afstand rand green.

. Geen trolley op de green en tussen bunker en de green.

. Plaggen terugplaatsen en aandrukken in het algemene gebied.

. In de bloembollentijd zijn de bloembollen GUR, dus ontwijken zonder strafslag.

. Op de tee is spelen van de mat verplicht.

. Let op de voorrangsregels hole 4 en 7; afslaan op de tee van hole 7 heeft voorrang op de green van hole 4, tenzij al op hole 4 wordt geput.

. Het is verboden driving-range ballen te gebruiken in de baan; bij overtreding verwijdering van de baan door greenkeeper of baanbeheerder.

.Correcte kleding en golfschoeisel is verplicht.

. Meldt bij de receptie als u uw golfbaan bij hole 6 buiten de baan heeft geslagen.

. U dient altijd de aanwijzingen van het baanpersoneel op te volgen.   

.

Extra informatie namens de Regel en Handicap commissie

Belangrijkste regels voor onze golfbaan Het Wedde

Speel uw spel volgens de golfregels.

Wij hebben als Regel en Handicapcommissie een aantal adviezen voor u opgesteld voor het spelen op onze baan Het Wedde. Romeinse cijfers verwijzen naar de uitgewerkte regels hieronder. Bij de hole beschrijving zijn ook Golfregelnummers toegevoegd.

  1. Belangrijkste regelwijzigingen van de NGF vanaf 2023

Algemene wijziging – Recht naar achteren ontwijken

Bij het recht naar achteren ontwijken moet de speler de bal droppen op de lijn. Het punt waar de bal na het droppen het eerst de lijn raakt, is het referentiepunt. De bal moet tot rust komen binnen één clublengte van de plaats waar hij gedropt wordt.

Regel 3.3b De Wedstrijdcommissie is ervoor verantwoordelijk dat de handicap van een speler op de scorekaart juist is en voor het berekenen van de handicapslagen en de nettoscore van een speler. Bij qualifying scores die een golfer inlevert buiten wedstrijden om gelden de regels van het Wereld Handicap Systeem: de speler is verantwoordelijk voor de juiste handicap op zijn of haar scorekaart.

Regel 6.3b De straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels in het spel is gebracht, is teruggebracht tot één strafslag.

  1. Aanpassing lokale regels:

Vervallen lokale regel: bal  droppen op plek waar de bal buiten de baan is gegaan met bijtelling van 2 slagen.

       3.  Regels                                                                                                                            I. Bal (mogelijk) buiten de baan: sla een provisionele bal (wel melden aan medespelers). Bal buiten de baan= volledig voorbij lijn van de baanzijde witte paaltjes: terug naar de laatste plaats waar je sloeg (1 strafslag) en droppen binnen 1 clublengte (indien afslagplaats = opnieuw opteeën toegestaan). Wordt de bal niet gevonden, gaat de regel van de verloren bal gelden. Terug naar de vorige plaats waar je sloeg en opnieuw slaan met bijtelling van 1 strafslag. (R 18.2)

N.B. De zoektijd naar een bal is 3 minuten! Bal niet gevonden, regel van de verloren bal toepassen!

II. Bal tegen/bij vaste obstakels                                                                                        Zoals de netten bij de afslagplaatsen (hole 2,3,4,5,7) de spandraden van de driving range, de netten aan de randen van de golfbaan (hole 6 en hole 9) .  Bij hinder van het vaste obstakel: bepaal het referentiepunt= dichtstbijzijnde punt in het algemene gebied waar je geen last hebt bij je stand of swing van het obstakel  en drop zonder straf binnen 1 stoklengte niet dichterbij de hole. (R 16.1b)

Echter indien er sprake is van een belemmering door het vangnet achter de green van hole 8 en 9 is de speler verplicht de belemmering te ontwijken door gebruik te maken van de droppingzone ( witte steen ) één stoklengte zonder straf.

Ook de paaltjes (maar niet de witte paaltjes) en grindpaden zijn vaste obstakels en mogen worden ontweken. De paaltjes moeten dus blijven staan en mogen niet tijdelijk verwijderd worden. Ligt je bal bij een wit paaltje dan moet je de bal spelen zoals hij ligt en als dat te lastig is, kun je de bal onbespeelbaar verklaren.

NB. Wanneer de bal in de hindernis ligt , mag bij belemmering door een vast obstakel ( b.v. een paaltje) niet worden ontweken.

III. Bal ligt in een hindernis

De bal ligt in de hindernis als hij de grens van de hindernis raakt. De palen staan in de hindernis. De grens loopt langs de buitenkant van de palen. De bal spelen zoals hij ligt of (1) terug naar laatste afslagplaats (1 strafslag). (2) Droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar bal over de grens hindernis kwam (1 strafslag).  Alleen bij rode paaltjes (3): drop binnen 2 clublengten waar bal over grens hindernis kwam (1 strafslag). Natuurlijk nooit dichter bij de hole droppen. ( R 17.2a )

IV. Bal in bunker: speel de bal zoals die ligt. Indien onspeelbaar dan 4 opties: (1) terug naar de laatste afslag (1 strafslag).  (2) Recht naar achteren ontwijken in de bunker (1 strafslag). (3) Zijwaarts ontwijken in de bunker binnen 2 clublengten (1 strafslag). (4). Recht naar achteren ontwijken buiten de bunker (2 strafslagen).

V. Bal kwijt in fairway of rough: terug naar de laatste afslag (1 strafslag) en droppen binnen 1 clublengte (indien afslagplaats = opnieuw opteeën).

VI. Onspeelbare bal in fairway of rough: bijvoorbeeld bal ligt tegen boom, 3 opties elk met 1 strafslag: (1) Terug naar laatste afslagplaats. (2) Drop op lijn die loopt van de hole naar de bal binnen 1 clublengte. (3) Drop opzij binnen 2 clublengten.

VII. Ingebedde bal in fairway of rough: opnemen, schoonmaken en droppen binnen 1 clublengte, maar niet dichter bij de hole (geen straf).  Ingebedde bal op de green = idem echter niet droppen maar terugplaatsen.

VIII. Bal op of tegen losse natuurlijke voorwerpen (blad, tak e.d.): als de bal bij het verwijderen beweegt dan terugleggen met 1 strafslag (op green geen straf, op green mag je ook zand en aarde verwijderen). Bal op losse andere voorwerpen, zoals een zakdoek: verwijderen zonder straf, als bal dan beweegt = terugleggen zonder strafslag.

IX. Provisionele bal: denk je de bal mogelijk niet te kunnen vinden of mogelijk buiten de baan, sla dan een provisionele bal. Indien de bal praktisch zeker in hindernis ligt dan mag je geen provisionele bal slaan.

Onderstaand staan per hole de belangrijkste regels voor die hole

Hole 1 en 10: 122 m

De bal komt op of tegen het net van de driving range (achter de witte paaltjes): de bal ligt buiten de baan, opnieuw afslaan met bijtelling van één strafslag. Ook als de bal tegen het net aanligt op de grond, ligt hij buiten de baan. De drivingrange staat buiten de baan en is dus geen vast obstakel waar je bij hinder bij slag of stand vandaan mag droppen.

De bal ligt tussen de draden van de driving range of tegen het net van afslagplaats 2: bij hinder bij uw stand of swing dan niet dichter bij de hole droppen binnen 1 clublengte (zonder straf) vanaf dichtstbijzijnde plek waar je zonder hinder kan slaan. Zie II

De bal ligt bij de boom of links in de bosjes: de bal spelen zoals deze ligt of de regel van de onspeelbare bal toepassen (zie IV , R 19 ) met één strafslag.

De bal ligt op de green van hole 8: U slaat af maar te ver, de bal landt op de green van Hole 8. U ligt nu dus op de verkeerde green en mag hier nooit vanaf spelen. Dropt de bal, zonder straf, op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering voor stand of bal naast de green, maar nooit dichter bij de hole.

Veiligheid: let bij afslaan op spelers op de green van hole 5!

Hole 2 en 11: 101 m

Bal ligt binnen de gele palen bij of in het water. Bal spelen zoals hij ligt of terug naar laatste afslagplaats (1 strafslag) of droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar bal over de grens hindernis kwam (1 strafslag). Zie regel III , R 17.

De bal komt in de bosjes of onder de heg voorbij de green: de bal spelen zoals deze ligt of de regel van de onspeelbare bal toepassen (zie regel VI ,R 19) met één strafslag.

Hole 3 en 12: 60 m

Bal ligt voorbij de green achter de rode palen bij of in het water. Bal spelen zoals hij ligt of (1) terug naar laatste afslagplaats (1 strafslag). Droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar bal over de grens hindernis kwam (1 strafslag). Er mag door de rode palen aan de greenzijde gedropt worden. Droppen binnen 2 clublengten waar bal de grens van de hindernis passeerde, maar niet dichter bij de hole(1 strafslag). Zie regel III

De bal komt in de bosjes of onder de heg: de bal spelen zoals deze ligt of de regel van de onspeelbare bal toepassen (zie regel VI , R 19) met één strafslag.

De bal ligt rechts tegen het net van afslagplaats 4: bij hinder van de netten bij uw stand of swing, droppen binnen 1 clublengte (zonder straf) vanaf dichtstbijzijnde plek waar je zonder hinder kan slaan, maar niet dichterbij de hole.

De jonge wilgenbomen moet je ontwijken (=aangepaalde aanplant): droppen (zonder straf) binnen 1 clublengte niet dichterbij de hole vanaf dichtstbijzijnde plek waar je zonder hinder kan slaan.

Hole 4 en 13: 65 m

De bal komt in of onder de haag: de bal spelen zoals deze ligt of de regel van de onspeelbare bal toepassen (zie regel IV, R 19) met één strafslag.

Bal niet teruggevonden: terug naar vorige afslagplaats en met bijtelling van één strafslag opnieuw de bal slaan.

Bal over de haag rechts in de hindernis ( rode paaltjes) : bal spelen zoals hij ligt (1) Terug naar laatste afslagplaats (1 strafslag). Droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar bal  de grens van de hindernis passeerde (1 strafslag).  Drop binnen 2 clublengten waar de bal  de grens van de  hindernis passeerde (1 strafslag). Zie regel III , R 17

Bal in bunker.  Zie IV , R 19

Veiligheid: let op spelers die afslaan van hole 7, zij hebben voorrang!

Hole 5 en 14: 98 m

U slaat de bal over het water, deze landt aan de overzijde, maar rolt alsnog terug in het water= de hindernis. De bal ligt hier dus IN het water en is dus de hindernis WEL gepasseerd, maar er weer in terecht gekomen. Je moet nu, met bijtelling van 1 strafslag teruglopen naar de overkant en een bal droppen voor het water, op een rechte lijn vanaf de vlag, door het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd (één strafslag) of opnieuw een bal spelen vanaf de plaats waar je de laatste bal hebt gespeeld (één strafslag), indien dit de afslagplaats is: opnieuw de bal opteeën. Indien je dit niet doet en een bal aan de overzijde van de hindernis dropt en deze speelt, speel je vanaf de verkeerde plaats en dat kost je twee strafslagen.

Bovenstaande geldt ook indien je de bal over het water maar ook over de green van de hole slaat, je slaat de bal terug op de green, maar de bal rolt alsnog in het water= de hindernis. 

Bal in bunker. Zie regel IV, R 19.

Bal in de bosjes en niet teruggevonden (bal verloren): terug naar de plek waar je sloeg en met bijtelling van 1 strafslag opnieuw een bal slaan (straf van slag en afstand). Sla een provisionele bal als je in de bosjes hebt geslagen.

Veiligheid: let op afslaande spelers op hole 1 aan je rechterkant als je over de green van hole 5 de fairway van hole 1 oploopt!

Hole 6 en 15: 131 m

 Bal ligt in de hindernis . Bal spelen zoals hij ligt of terug naar plaats waar je sloeg (1 strafslag) of droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar de bal de grens van de hindernis passeerde (1 strafslag).

Bal ligt tegen het net langs de volkstuinen, waardoor je zonder hinder niet kan staan of slaan: droppen binnen 1 clublengte (zonder straf) vanaf dichtstbijzijnde plek waar je zonder hinder kan staan en slaan, mits niet dichter bij de hole. Vind je je bal niet, dan geldt de regel van verloren bal. R 18.2 opnieuw afslaan van laatste plek.

Hole 7 en 16: 153 m

Je slaat af maar te veel naar rechts, de bal landt op de green van Hole 4. Je bal ligt nu dus op de verkeerde green en mag hier NOOIT vanaf spelen en ook niet staan. Je dropt de bal, zonder straf, op het dichtstbijzijnde punt waar de belemmering (naast de green) volledig wordt ontweken maar niet dichter bij de hole, en speelt vanaf die plek.

Je slaat te veel naar links onder de coniferen achter de witte paaltjes (out of bound): met 1 strafslag een nieuwe bal spelen vanaf de plek waar je sloeg, is dat de afslagplaats dan mag je de bal weer opteeën  (regel 18.2).

Bal tussen de rode paaltjes in de hindernis: bal spelen zoals hij ligt Terug naar plaats waar je sloeg (1 strafslag). Droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar bal over de grens hindernis kwam (1 strafslag). Drop binnen 2 clublengten waar bal over grens hindernis kwam (1 strafslag). Zie III, R 17.

Veiligheid: let bij afslaan op spelers op de green van hole 4!

Hole 8 en 17: 122 m

Er is water links gemarkeerd met rode palen en water voor de green gemarkeerd met gele paaltjes.

De bal ligt in de hindernis (achter de paaltjes): bal nog spelen zonder strafslag. Anders terug naar plaats waar je sloeg (1 strafslag) of droppen buiten hindernis op lijn vanaf hole en waar bal over de grens hindernis kwam (1 strafslag) of (alleen bij rode paaltjes) drop binnen 2 clublengten waar de bal de grens van de hindernis passeerde (1 strafslag). Zie regel III, R 17.

Je slaat de bal over het water en het heuveltje echter te veel naar links.
Indien je niet zeker weet of de bal buiten de baan is gegaan, maar je bent bang van wel, SLA DAN ALTIJD EEN PROVISIONELE BAL. Anders zal je terug moeten naar de plaats waar je je laatste slag hebt gedaan en een nieuwe bal spelen met bijtelling van 1 strafslag. Nu kan je zo nodig met bijtelling van 1 strafslag verder spelen met je provisionele bal.

Maar…. als je bal mogelijk in een hindernis ligt, is het volgens de regels verboden een provisionele bal te slaan. (R 18.3a)

Bal in bunker: Zie regel IV

Bal tegen het net achter de green. Bij hinder van het vangnet bij je stand of swing de dropzone gebruiken. Dropping zone is binnen 1 stoklengte van de witte steen links van de green.

Hole 9 en 18: 83 m

De bal komt in de bosjes links of rechts naast de green: de bal spelen zoals deze ligt of de regel van de onspeelbare bal toepassen met 3 opties, zie  VI , R 19 uiteraard altijd met 1 strafslag.

U slaat af en de bal gaat over de green tegen of onder het net hole 9, deze netten staan nog in de baan, de witte paaltjes staan immers achter de netten.).  Bij hinder van de netten bij uw stand of swing de dropzone gebruiken, slaan. Dropping zone is binnen 1 stoklengte van de witte steen links van de green.

Bal in bunker : Zie regel IV

Veiligheid: let bij het afslaan dat er geen golfers op het grindpad links lopen